วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557

Profile

Profile
Dr.Racahda Fongtanakit

Name Dr.Rachada          Fongtanakit

Current Positions            
- Company Secretary, Srivichai Vejvivat Public Company Limited 
- Executive Committee, Vichaivej International Hospital Group
- Director of Business Development, Vichaivej International Hospital Group               
- Deputy Director, Vichaivej International Hospital Omnoi
- Director, Srivichai Vocational School

Other Positions                
- Full-time Lecturer of Doctor of Philosophy Program in Development Administration, Suan Sunandha Rajabhat University
-  Chairman, Thai Elderly Promotion and Health Care Association
-  Lecturer, College of Nursing and Health (SSRU) Suan Sunandha Rajabhat University (2010-present)

Education                          
- Doctor of Philosophy in Development Administration, Major in Executive Development, Suan Sunandha Rajabhat University (2008)
-  Master of Public Administration (with Honors), Major in Public and Private Sector Management, the National Institute of Development Administration (NIDA) (2003)
-  Bachelor of Communication Arts (with Honors), Major in Mass Communication, Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University (1975)
-  Bachelor of Business Administration (with Honors), Sukhothai Thammathirat University (1987)
-  Certificate of Achievement in English. Murdoch University, Perth, Western Australia.
-  Certificate of Achievement in How to Manage and Motivate People, South Metropolitan College of TAFE, Perth, Western Australia
-   Certificate of Achievement in English for Business, the British Council
-   Certificate of Achievement in English for Business (People and Planning), The British Council

Expertise / experience       
-  Lecturer & Advisor, Doctor of Philosophy Program in Development Administration, Pathumthani University (2008-present)
-  Program Director and Lecturer, Master Program in Business Administration, Nakhon Sawan Rajabhat University
-  Special Lecturer, Master of Business Administration Program and Strategic  Management for Competitive Advantage, Nakhon Sawan Rajabhat University
-   Dissertation Committee Master Major in Health Administration (Special Program), Health Promotion in Faculty of Public Health, Mahidol University
-    Special Lecturer, Master of Science Program in Forensic Science Law and Ethics for Forensic Science, Suan Sunandha Rajabhat University
-   Criticism of College of Nursing and Health (SSRU) Suan Sunandha Rajabhat  University        
-   Criticism of Doctor of Philosophy Program in Development Administration  (Research focused), Pathumthani University,
-   Special Lecturer, Personal Financial Management,the National Institute of Development Administration (NIDA)
-    Lecturer in the Workplace      
* Elevating the organization to excellence by the total quality management (TQM)
* Organization
* Strategic Management
* Self Assessment
* Business Excellence Framework
* Administrative structure with PERT and CPM.
* Root Cause Analysis
* Customer Relation Management (CRM)
-  Administrative Manager, Paolo Memorial Hospital (1978-1993)
-  Head of Registration Department, Chulalongkorn University (1975-1978)
-  Analysis Political News Columnist, Bongkoch Magazines (1975-1977)
-  Political Journalist, Dailynews Newspaper (1975)

Research

 • Rachada Fongtanakit, Factors that influence the insurer in selecting a hospital, the National Institute of Development Administration (NIDA); 2002
 • Rachada Fongtanakit, Senior Management SuperLeadership and Successful Hospital  TQM Implementation,  Suan Sunandha Rajabhat University; 2007
 • Narong Kulniwidh, Montri Piriyakul, Patchara Sinloyma, Rachada Fongtanakit, Meatee Soonsukhon, Chuchard Choksataporn, Sakda Suwansiripipat, Aumpika Leelapojjanaporn, Sormsiri Prateep , Study on the efficiency of the science examination of drug, Narcotic Scientific Detection Division, Report to Office of the Narcotics Control Board; Ministry of Justice; 2008

Study Aboard
1)  Quality Management System at the Center for Geriatrics as follows
-  The Pines. Fini Billages, Cloisters Square, WA. 6850.
-  Rowethorpe Nursing Home, Hayman Road, Bentley  WA 6102.
-  Stan Reilly Lodge, City of Fremantle, Fremantle, Perth  6150.
-  Craigcare. 153 Stock Road, Bicton, WA 6157.
-  The Pines. Fini Villages, Cloisters Square, WA. 6850.
-  Lakeside Retirement Village. 14 Lewington Gardens Bibra Lake Western Australia 6163.
2)  Quality Management System Private Hospitals
-  St John of God Health Care, 100 Murdoch Drive, Murdoch, Perth  6150.
3)  Educational Systems
-  Peking University, Pubic of china.
-  Moscow University, Russia.
-  St. Petersburg state University, Russia.
-  Saint Petersburg State University of Aerospace instrumentation, Russia.

Social Activities 
1)  Secretary, Srivichai Hospital Foundation (2006-present)
2)  Organizing Committee, 5th of December King. (1979-present)
3)  Organizing Committee, 12th of August Queen. (1982-present)
4)  Chairman of the committee organizing the walk - run a charity Vichaivej Minimarathon (2013)
5)   Organizing Committee of the 80th anniversary celebration of the birthday of His Majesty (2007)
6)   Organizing Committee of the 60th anniversary celebrations (2006)
7)   Organizing Committee, Sky run in honor 5th of December King (2005-2007)
8)   Organizing Committee created Bell Tower Model to bow for Royal charity for His Majesty King (2004)   

Awards
1)  Outstanding student, Faculty of Public Administration, the National Institute of Development Administration (NIDA), 2003
2)  Outstanding Alumnus,  Suan Sunandha Rajabhat University, 2012
3)  Coined the participants allegiance in the 5th of December King and 12th of August Queen from the Foundation of King Rama Nine, THE GREAT.

Contact                                                Vichaivej International Hospital Group
74/2 Moo4, Phetkasem road, Omnoi, Krathumbann, Samutsakhon 74130
Telephone             02-4310070
Mobile phone       081-6118423                      
E-mail
                  rachada2000@gmail.com

Dr.Rachada Fongtanakit
11 January 2014

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ประวัติดร.รัชฎา ฟองธนกิจ

ประวัติ
ดร.รัชฎา   ฟองธนกิจ
(Dr.Racahda Fongtanakit)

ชื่อ           (ไทย)                     ดร.รัชฎา               ฟองธนกิจ
                (อังกฤษ)               Dr.Rachada          Fongtanakit

ตำแหน่ง
  -  กรรมการบริหาร กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล          
-  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
-  เลขานุการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)              
-  รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
-  ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา

ตำแหน่งอื่นๆ
  -  อาจารย์ประจำโครงการดุษฎีบัณทิตการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
-  นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย
-  อาจารย์พิเศษวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ระดับการศึกษาสูงสุด
-  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา  สาขาการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พ.ศ.  2551
-  การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต เกียรตินิยม คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  พ.ศ. 2546
-  นิเทศศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2518
-  บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2530
-  Certificate of Achievement in English. Murdoch University , Perth , Western Australia.
-  Certificate of Achievement in How to Manage and Motivate People.
South Metropolitan College of TAFE , Perth , Western Australia.
-  Certificate of Achievement in English for Business , The British Council.
-  Certificate of Achievement in English for Business (People and Planning),
The British Council.

ความชำนาญ /ประสบการณ์ในการทำงาน
-  อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาการบริหาร มหาวิทยาลัยปทุมธานี
-  กรรมการหลักสูตรและ อาจารย์ประจำหลักสูตรการบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
-  อาจารย์พิเศษหลักสูตรการบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์วิชากลยุทธ์การบริหารเพื่อความสามารถในการแข่งขัน
-  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเอกบริหารสาธารณสุข
(หลักสูตรภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
-  อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
วิชากฎหมายและจริยธรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
-  อาจารย์วิพากษ์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
-  อาจารย์วิพากษ์หลักสูตรการพัฒนาการบริหารมหาบัณฑิต (เน้นการวิจัย) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
-  อาจารย์พิเศษวิชาการบริหารการเงินส่วนบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-  อาจารย์พิเศษในสถานประกอบการ               

 • การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQM
 • การจัดองค์การ
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • การประเมินองค์การและหน่วยงานด้วยตนเอง (Self Assessment)
 • การบริหารจัดการสมัยใหม่ (Business Excellence Framework)
 • การบริหารโครงสร้างด้วย PERT และ CPM
 • Root Cause Analysis
 • Customer Relation Management (CRM)

- หัวหน้าฝ่ายธุรการ โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พ.ศ.2521-2536
- หัวหน้าฝ่ายทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2518-2521
- คอลัมนิสต์วิเคราะห์การเมือง ประจำนิตยสารบงกช พ.ศ.2518-2520
- ผู้สื่อข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ พ.ศ.2518

ผลงานวิจัย
- รัชฎา  ฟองธนกิจ.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกโรงพยาบาลของผู้ประกันตน. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2545.
- รัชฎา  ฟองธนกิจ.  ภาวะผู้นำแบบสุดยอดของผู้บริหารระดับสูงกับความสำเร็จของการนำ การบริหารคุณภาพ โดยรวมไปปฏิบัติในโรงพยาบาล (Senior Management Super and Successful Hospital  TQM Implementation). มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 2550.
- ณรงค์  กุลนิเทศ, มนตรี  พิริยะกุล, พัชรา  สินลอยมา, รัชฎา  ฟองธนกิจ, เมธี  สูตรสุคนธ์, ชูชาติ  โชคสถาพร,  ศักดา  สุวรรณศิริพิพัฒน์,  อัมพิกา  ลีลาพจนาพร,  โสมศิริ  ประทีป ประจิตติ. รายงานการศึกษาประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดทางวิทยาศาสตร์ของ สถานตรวจพิสูจน์กับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.  รายงานต่อสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม, 2551

ศึกษาดูงานในต่างประเทศ
1)  ระบบการบริหารคุณภาพ ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ  ดังนี้
-  The Pines. Fini Billages, Cloisters Square, WA. 6850.
-  Rowethorpe Nursing Home, Hayman Road, Bentley  WA 6102.
-  Stan Reilly Lodge, City of Fremantle, Fremantle, Perth  6150.
-  Craigcare. 153 Stock Road, Bicton, WA 6157.
-  The Pines. Fini Villages, Cloisters Square, WA. 6850.
-  Lakeside Retirement Village. 14 Lewington Gardens Bibra Lake Western Australia 6163.
2)  ระบบการบริหารคุณภาพ โรงพยาบาลเอกชน
-  St  John of God Health Care, 100 Murdoch Drive, Murdoch, Perth  6150.
3)  ระบบการศึกษา
-  Peking University, Pubic of china.
-  Moscow University, Russia.
-  St. Petersburg state University, Russia.
-  Saint Petersburg State University of Aerospace instrumentation, Russia.

กิจกรรมสังคม
1)  เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัย  พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน
2)  คณะกรรมการจัดงาน  5  ธันวามหาราช  พ.ศ. 2522 – ปัจจุบัน
3)  คณะกรรมการจัดงาน  12  สิงหามหาราช พ.ศ. 2525 – ปัจจุบัน
4)  ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเดินวิ่งการกุศล วิชัยเวชมินิมาราธอน ปี 2556
5)   คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระชนมายุครบ 80  พรรษา  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ พ.ศ. 2550
6)   คณะกรรมการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  พ.ศ. 2549
7)   คณะกรรมการจัดงานวิ่งลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช พ.ศ. 2548 - 2550
8)   คณะกรรมการจัดงานสร้างหอระฆังจำลองถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ.
2547

รางวัลดีเด่น
1)  นักศึกษาดีเด่น คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี พ.ศ. 2546
2)  ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปี พ.ศ. 2555
3)  ประกาศเกียรติคุณผู้มีส่วนร่วมถวายความจงรักภักดีในงาน 5 ธันวามหาราช และงาน 12 สิงหาคม
พระบรมราชินีนาถ จากมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช

สถานที่ติดต่อ
กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
74/2 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์02-4310070
อีเมลล์ rachada2000@gmail.com

                                                                                                ดร.รัชฎา  ฟองธนกิจ
11  มกราคม  2557